ΕΚΠΑ,Τηλεϊατρική και Υπηρεσίες Υγείας

Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Τηλεϊατρική και Υπηρεσίες Υγείας

Γενικές Πληροφορίες :

 

    • Το πρόγραμμα διήρκησε 5 ακαδημαϊκούς μήνες.
    • Η παρακολούθηση του αντιστοιχεί σε 150 ώρες επιμόρφωσης και 12.5 βαθμούς ECVET.
    • Η διαχείριση του προγράμματος εφαρμόζει Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το Πρότυπο ISO 9001:2008

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος : Παναγιώτης Ε. Πετράκης (Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Ιωάννης Μαντάς (Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών)

 

Πληροφορίες για την εκπαίδευση στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής  Εκπαίδευσης  με τίτλο «Τηλεϊατρική και Υπηρεσίες Υγείας».

Ο τομέας της υγείας αποτελεί έναν ταχέως εξελισσόμενο κλάδο. Ιατρικές γνώσεις και θεραπείες βελτιώνονται, ενώ νέες ανακαλύψεις και έρευνες έρχονται να συμπληρώσουν την ως σήμερα γνώση.

 

Σε αυτήν ακριβώς την πρόοδο έχει συνεισφέρει σημαντικά η τεχνολογία. Η εξέλιξη της πληροφορικής και του διαδικτύου έχει καταστήσει εφικτή τη διακίνηση των ιατρικών δεδομένων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ολοκλήρωση της παροχής φροντίδας υγείας.

 

Η τηλεϊατρική χρησιμοποιεί τις τηλεπικοινωνίες και τις τεχνολογίες πληροφορικής με σκοπό την παροχή φροντίδας υγείας από απόσταση. Η ανάπτυξη της τηλεϊατρικής είναι εξέχουσας σημασίας, δεδομένων των κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια. Παραδείγματα των αλλαγών αυτών αποτελούν οι δημογραφικές αλλαγές και το ολοένα αυξανόμενο κόστος των υπηρεσιών υγείας.

 

Ειδικά στη χώρα μας, η ανάγκη για την εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής είναι επιτακτική.

Η γεωμορφολογία της Ελλάδος, η οποία έχει πολλά νησιά και ακριτικές περιοχές, καθιστά δύσκολη την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας από όλες τις ομάδες του πληθυσμού. Επιπλέον, με βάση το γεγονός ότι οι πόροι του συστήματος υγείας περιορίζονται σημαντικά, γίνεται προσπάθεια να βρεθούν αποδοτικές και αποτελεσματικές λύσεις φροντίδας υγείας, μια από τις οποίες αποτελεί η τηλεϊατρική.

 

Κατά την εκπαίδευση στο πρόγραμμα της “ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ” γίνεται αναφορά στις εισαγωγικές έννοιες της τηλεϊατρικής, στην αναγκαιότητα και τα αναμενόμενα οφέλη, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της Τηλεϊατρικής. Στην συνέχεια έγινε ανάλυση των υπηρεσιών τηλεϊατρικής με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην επίδραση της τηλεϊατρικής στην οργάνωση και τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας, καθώς και στην οργανωτική δομή των ίδιων των υπηρεσιών τηλεϊατρικής. Ακολούθησε εκπαίδευση στα εφαρμοσμένα συστήματα τηλεϊατρικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μελετήθηκε η αλληλεπίδραση της Τηλεϊατρικής με τα άλλα πληροφοριακά συστήματα στο χώρο της υγείας με μια σύντομη αναφορά πάνω στην αναγκαιότητα της σωστής εκπαίδευση των χρηστών. Τέλος, τονίστικε η σημασία της αξιολόγησης ενός συστήματος τηλεϊατρικής, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα και αναφέρθηκαν οι τεχνολογικές εξελίξεις στην τηλεϊατρική, με έμφαση να δίνεται στην τάση που επικρατεί προς την εικονική πραγματικότητα.

 

Κυρίως σκοπός του προγράμματος ήταν να ξεπεραστεί το φράγμα της θεωρίας και να εισάγει τον σπουδαστή στην ουσία της Τηλεϊατρικής, δηλαδή στις εφαρμοσμένες υπηρεσίες, δίνοντας παράλληλα τα βασικότερα στοιχεία πάνω στον οργανωτικό αντίκτυπο των υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις νέες εξελίξεις στους κλάδους της υγείας και της τεχνολογίας.

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Μέλος του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο www.fiorakis.gr έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό – συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν τη διάγνωση – θεραπεία και συμβουλή των εξειδικευμένων ιατρών ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ο χρήστης θα πρέπει άμεσα να απευθυνθεί στον προσωπικό του ιατρό ή στο ΕΚΑΒ (τηλέφωνο: 166) . Η χρήση των πληροφοριών της ιστοσελίδας, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη. ( Περισσότερα ) . Η ιστοσελίδα εναρμονίζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας ( άρθρο 18 )

×